16 сентября 2021
127

Кел, танысайық

Музей-қорық-бұл экспозициялардан басқа елдің, аймақтың тарихи, мәдени және табиғи мұрасын сақтау үшін маңызды болып табылатын сәулет, тарихи және табиғи ескерткіштер кіретін ашық аспан астындағы музейдің бірі. «Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитетінің « БОТАЙ »республикалық тарихи-мәдени музей-қорығы-Солтүстік Қазақстандағы ең жарқын және қызықты нысандардың бірі. Ал музей қызметкерлері бізді онымен таныстырады. Бұл жай ғана экскурсовод емес, олар ғылыми қызметкерлер, қаржы қызметкерлері мен әкімшілік бөлім. Олардың барлығы бірге өткен және болашақ уақыт арасында бағыттаушы болып табылады, олардың бай кәсіби тәжірибесі, мәселені білуі мәдени және рухани өмірдің дамуына, жаңа идеялар мен перспективалы жобалардың пайда болуына ықпал етеді.

Сондықтан біз «Кел, танысайық...» айдарын ашуды жөн көрдік, онда тарихи -мәдени мұраны насихаттауға үлкен үлес қосатын музейдің әрбір қызметкері туралы айтатын боламыз.

Музей-заповедник — разновидность музея под открытым небом, в состав которого помимо экспозиций входят архитектурные, исторические и природные памятники, важные для сохранения историко-культурного и природного наследия страны или региона. «Республиканский историко-культурный музей-заповедник "БОТАЙ" Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан – один из самых ярких и интересных объектов в Северном Казахстане. А знакомят нас с ним музейные сотрудники. И это не просто экскурсоводы, это научные сотрудники, финансисты и административно-хозяйственный отдел. Все они вместе - это проводники между ушедшими и грядущими временами, их богатый профессиональный опыт, знание дела  способствуют развитию культурной и духовной жизни, появлению новых идей и перспективных проектов.

Поэтому мы решили запустить рубрику «Давайте познакомимся...», где расскажем о каждом сотруднике музея, который вносит большой вклад в популяризации историко-культурного наследия.

⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️

Шақшақов Қуаныш Ғибадатұлы

Қуаныш Ғибадатұлы Шақшақов – 2021 жылдың 9 қыркүйек күнінен бастап ҚР Мәдениет және спорт Министрлігі Мәдениет комитетінің «Ботай» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» РМҚК директорының міндетін атқарушы.

Қуаныш Ғибадатұлы Көкшетау облысы бұрынғы Лениноград ауданы Киевское ауылында дүниеге келген. 3 жоғары білімі бар, тарих магистрі, «Мәдениет саласының үздігі» төсбелгісінің иегері.

2005 жылдан бастап мәдениет саласында қызмет атқарып келеді. Оның тікелей басшылығымен «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру аясында бірқатар ауқымды жобалар жүзеге асырылды. Қазақстан Республикасының археология және тарих саласындағы жетекші ғалымдармен (В.Зайберт, З. Самашев, А.Досымбаева, М. Хабдуллина, т.б.) тұрақты іскерлік байланыста. Қуаныш Ғибадатұлының археологиялық экспедициядағы 10 жылдық тәжірибесі тарихи-мәдени мұра объектілерінде барлау және қорғау-құтқару жұмыстарын жүргізуге ықпал етті.

Шакшаков Куаныш Гибадатович

Шакшаков Куаныш Гибадатович – и.о.директора РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК с 9 сентября 2021 года.

Куаныш Гибадатович родился в селе Киевское бывшего Лениградского района Кокчетавской области. Имеет 3 высших образования, магистр историй, имеет нагрудной знак «Мәдениет саласының үздігі».

С 2005 года работает в сфере культуры. Под его непосредственным руководством, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» реализованы ряд полномасштабных проектов. Находится в постоянном деловом контакте с ведущими учеными Республики Казахстан в сфере археологии и истории Казахстана  (В.Зайберт,  З.Самашев, А.Досымбаева, М.Хабдуллина, и др.). 10-летний опыт Куаныша Гибадатовича в археологической экспедиции способствовал  проведению разведочных и охранно-спасательных работ на объектах историко-культурного наследия.

⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️

Зайберт Виктор Федорович

Зайберт Виктор Федорович – тарих ғылымдарының докторы, археология профессоры, Берлин қаласындағы Герман археологиялық институтының және ҚР Әлеуметтік Ғылымдар Академиясының корреспондент мүшесі, ҚР Мәдениет және спорт Министрлігі Мәдениет комитетінің «Ботай» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» РМҚК-нің ғалым хатшысы.

Виктор Федорович СҚО Есіл ауданы Николаевка ауылында дүниеге келген. Солтүстік Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің ескерткіштерін зерттеу саласындағы маман, бірнеше ғылыми жаңалықтар мен Солтүстік Қазақстанның ежелгі тарихына арналған 100-ден астам кітаптар мен мақалалардың авторы. Қазіргі уақытта археологиялық ескерткіштер бойынша материалдар жариялануда, туристік индустрияда тарихи-мәдени мұраны пайдалану бойынша жобалар әзірленуде.

Қоғамдағы өзара келісімді сақтау жөніндегі жемісті жұмысы, халықтар арасындағы бейбітшілікті, достық пен ынтымақтастықты нығайтуға сіңірген еңбегі үшін ІІ дәрежелі "Достық" орденімен марапатталған.

Зайберт Виктор Федорович

Зайберт Виктор Федорович – доктор исторических наук, профессор археологии, член-корреспондент Германского археологического института г. Берлин и Академии Социальных Наук РК,  ученый секретарь РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

Виктор Федорович родился в с. Николаевка Есильского района СКО. Специалист в области изучения памятников каменного века на территории Северного Казахстана, автор нескольких научных открытий и более 100 книг и статей по древней истории Северного Казахстана. В настоящее время издаются материалы об археологических памятниках, разрабатываются проекты по использованию историко-культурного наследия в туристической индустрии.

Награжден Орденом «Достық» ІІ степени за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️ ⚜️⚜️

Домбровская Марина Витальевна – ҚР Мәдениет және спорт Министрлігі Мәдениет комитетінің «Ботай» мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығы» РМҚК-нің бас есепшісі.

Марина Витальевна бухгалтерлік есеп пен есептіліктің орындалуын бақылайды, қаржылық-экономикалық жағдай туралы толық және нақты ақпараттың берілуін бақылайды, ұйымның қолма-қол және қолма-қол ақшасыз операцияларының толықтығы мен анықтығына, сондай-ақ бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдер бойынша өз міндеттерін уақытылы және толық орындалуына жауап береді.

Домбровская Марина Витальевна главный бухгалтер РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

Марина Витальевна руководствует осуществлению бухгалтерского учета и отчетности, ведет контроль за предоставлением полной и точной информации о финансово-экономическом состоянии, несет ответственность за полноту и четкость операций по наличному и безналичному денежному обороту организации, отвечает за своевременное и в полном объеме выполнение организацией своих обязательств по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.